SỔ TAY CÔNG TÁC THANH TRA, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 245.000₫

- +
Mua hàng

      Công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được nhà nước ta xác định là nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực quản lý nhà nước, vì vậy thời gian qua nhiều văn bản pháp quy đã được Đảng, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ  ban hành như: Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29-11-2017 Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Hướng dẫn 27-HD/BTGTW ngày 20-02-2017 Công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Thông tư liên tịch 70/2016/TTLT-BTC-TTCP ngày 06-5-2016  Quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng, Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ngày 16-03-2015  Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng...

Để quý cơ quan ban ngành thuận lợi trong quá trình tìm hiểu và thực thi pháp luật, Trung tâm Sách Pháp luật liên kết với Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách:

sổ tay công tác thanh tra và phòng chống tham nhũng lãng phí

SỔ TAY CÔNG TÁC THANH TRA, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Phần thứ hai. Luật Phòng, chống tham nhũng và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ ba. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ tư. Luật Thanh tra và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ năm. Quy định xử phạt về thực hành tiết kiệm, lãng phí, chống tham nhũng

 

Sách dày 420 trang, khổ 20x28, xuất bản quý I/2018, giá bìa 350.000 đồng/cuốn

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook