sách kinh tế

Sale Sách Tâm Lý Học Kinh Tế

Sách Tâm Lý Học Kinh Tế

Giá bìa:281.000₫ Giá bán:259.000₫

Sale Sách Đơn Giá Xây Dựng Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh 2018 - Phần Lắp Đặt - Khảo Sát và Sửa Chữa

Sách Đơn Giá Xây Dựng Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh 2018 - Phần Lắp Đặt - Khảo Sát và Sửa Chữa

Ngày 11/07/2018, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 2891/QĐ-UBND về công bố Bộ Đơn giá xây dựng mới khu vực TP.HCM. Theo đó, Bộ đơn giá xây dựng thay thế, sửa đổi, bổ sung khu vực thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm các phần: Phần Xây dựng (sửa đổi, bổ sung); Phần Lắp đặt (bổ sung); Phần Khảo sát xây dựng (thay thế).

Giá bìa:465.000₫ Giá bán:335.000₫

Sale Sách Đơn Giá Xây Dựng Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh- Phần Xây Dựng (Sửa Đổi - Bổ Sung) Năm 2018

Sách Đơn Giá Xây Dựng Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh- Phần Xây Dựng (Sửa Đổi - Bổ Sung) Năm 2018

Quyết định số 2891/QĐ-UBND Ngày 11/07/2018 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã ký về công bố Bộ Đơn giá xây dựng mới của phần khảo sát xây dựng; Đơn giá sửa đổi và bổ sung phần xây dựng; phần lắp đặt khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Giá bìa:485.000₫ Giá bán:350.000₫