LUẬT QUY HOẠCH - NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN THIẾT TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH VỀ XÂY DỰNG, ĐÔ THỊ, ĐẤT ĐAI, MÔI TRƯỜNG, THỦY LỢI, NÔNG THÔN MỚI VÀ QUY HOẠCH RỪNG

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 270.000₫

- +
Mua hàng

Trước thực trạng công tác quy hoạch của Việt Nam còn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế, việc xây dựng và ban hành Luật Quy hoạch đã nhận được sự kỳ vọng và quan tâm lớn của xã hội trong thời gian qua. Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017,  bao gm 6 Chương, 59 Điu và 3 Phụ lục. Lut quy đnh vic lp, thm đnh, quyết đnh hoc phê duyt, công b, thc hin, đánh giá, điu chnh quy hoch trong h thng quy hoch quc gia; qun lý nhà nưc trong hot đng quy hoch. Lut có hiu lực thi hành t ngày 1/1/2019. Các quy đnh ca Luật về lp, thm đnh quy hoch cp quốc gia, quy hoch vùng, quy hoch tỉnh có hiu lc thi hành t ngày 1/3/2018.

Thời gian gần đây, Chính phủ và các Bộ, Ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới có liên quan đến lĩnh vực quy hoạch như: Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 21/11/2017 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/04/2017  hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/03/2017  về việc hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn...

Nhằm giúp các cấp chính quyền, cán bộ quy hoạch và nhng người quan tâm đến công tác quy hoạch  thun tin trong vic áp dng, nghiên cu, Trung tâm Sách Pháp lut phi hp cùng Nhà Xut bn Lao Đng cho xut bản quyn sách:

LUẬT QUY HOẠCH - NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN THIẾT TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH VỀ XÂY DỰNG, ĐÔ THỊ, ĐẤT ĐAI, MÔI TRƯỜNG, THỦY LỢI, NÔNG THÔN MỚI VÀ QUY HOẠCH RỪNG

Nội dung cun sách gm các phn chính sau:

Phần thứ nhất. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUY HOẠCH TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

Phần thứ hai. LUẬT QUY HOẠCH NĂM 2017

Phần thứ ba. LUẬT XÂY DỰNG & CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Phần thứ tư. HƯỚNG DẪN QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN, QUY HOẠCH RỪNG, QUY HOẠCH THỦY LỢI

Phần thứ năm. ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Phần thứ sáu. HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH, QUẢN LÝ CHI PHÍ QUY HOẠCH & THU, NỘP LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

Phần thứ bảy. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT; KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN, PHÁT TRIỂN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÀ Ở

Sách có độ dày 400 trang, giá phát hành 350,000đ/1 cuốn

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook