HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ NĂM 2018

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 270.000₫

- +
Mua hàng

Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước vá quản lý thuế là công cụ đảm bảo thực thi việc thu nộp thuế được diễn ra một cách nghiêm túc, đúng quy định pháp luật và có hiệu quả. Đây là một khoản đóng góp bắt buộc cho nhà nước do luật pháp quy định đối với các doanh nghiệp và cá nhân thuộc đối tượng chịu thuế nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của nhà nước. Do đó, nộp thuế là trách nhiệm và nghĩa vụ đối với nhà nước của công dân.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan ban hành nhiều quy định mới như: TT số 41/2017/TT-BTC ngày 28-04-2017 Hướng dẫn thực hiện một số điều về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết; VBHN số 11/VBHN-BTC ngày 15-5-2017 Hợp nhất Thông tư quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; VBHN số 06/VBHN-BTC ngày 04-4-2017 Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng; TT số 31/2017/TT-BTC ngày 18-4-2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng; NĐ số 146/2017/NĐ-CP ngày 15-12-2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01-7-2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12-02-2015 của Chính phủ...

Để giúp giám đốc doanh nghiệp, các cơ quan quản lý thuế cập nhật và áp dụng kịp thời những quy định của pháp luật về chính sách thuế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách: "HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ NĂM 2018".

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

PhẦn I. LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

PhẦn II. LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ VĂN BẢN MỚI HƯỚNG DẪN THI HÀNH

PhẦn III. LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ VĂN BẢN MỚI HƯỚNG DẪN THI HÀNH

PhẦn IV. LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ VĂN BẢN MỚI HƯỚNG DẪN THI HÀNH

PhẦn V. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ QUẢN LÝ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Nội dung cuốn sách có giá trị thực tiễn, hy vọng đây là một tài liệu hữu ích đối với tất cả các doanh nghiệp và tất cả bạn đọc.

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 416 trang, Giá: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2018.

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook