Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Năm 2024 (Song ngữ Việt - Anh)

Giá bìa: 950.000₫
Giá bán: 850.000₫

- +
Mua hàng

Nhà xuất bản Tài chính (Bộ Tài Chính) phối hợp với Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế xuất bản cuốn sách: Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Năm 2024 (Song ngữ Việt - Anh). Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan hải quan và doanh nghiệp cập nhật và áp dụng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu mới một cách kịp thời để thực hiện tốt chính sách thuế được Nhà nước ban hành. 

Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Năm 2024 (Song ngữ Việt - Anh)

Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Năm 2024 (Song ngữ Việt - Anh)

Căn cứ Nghị định 26/2023/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 26/2023/NĐ-CP.
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 26/2023/NĐ-CP như sau:
Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế

1. Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này gồm mã số hàng hóa (mã hàng), mô tả hàng hoá, mức thuế suất thuế xuất khẩu quy định cho từng nhóm mặt hàng, mặt hàng chịu thuế xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu không có tên trong Biểu thuế xuất khẩu thì người khai hải quan khai mã hàng của hàng hoá xuất khẩu tương ứng với mã hàng 08 chữ số của hàng hóa đó theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này và không phải khai thuế suất trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu.
Theo đó, trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu không có tên trong Biểu thuế xuất khẩu thì người khai hải quan khai mã hàng của hàng hoá xuất khẩu tương ứng với mã hàng 08 chữ số của hàng hóa đó theo Biểu thuế. Đồng thời, không phải khai thuế suất trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu.

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 26/2023/NĐ-CP, các mặt hàng xuất khẩu thuộc nhóm có STT 211 tại Biểu thuế xuất khẩu đáp ứng đồng thời 02 điều kiện về hàng hóa và nguyên liệu chế biến.
Cụ thể như sau:
Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế

2. Các mặt hàng xuất khẩu thuộc nhóm có STT 211 tại Biểu thuế xuất khẩu đáp ứng đồng thời 02 điều kiện sau:
a) Điều kiện 1: Vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm (gọi chung là hàng hoá) không thuộc các nhóm có STT từ 01 đến STT 210 tại Biểu thuế xuất khẩu.
b) Điều kiện 2: Được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên. Việc xác định tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên thực hiện theo quy định tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
Hàng hóa xuất khẩu thuộc các trường hợp loại trừ quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 không thuộc nhóm có STT 211 của Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định này.

Về mã số và thuế suất thuế xuất khẩu các mặt hàng thuộc nhóm có số thứ tự 211, khoản 3 Điều 4 Nghị định 26/2023/NĐ-CP có quy định như sau:
Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế

3. Mã số và thuế suất thuế xuất khẩu các mặt hàng thuộc nhóm có số thứ tự 211:
Đối với các mặt hàng được chi tiết mã hàng 08 chữ số và mô tả hàng hóa của các nhóm 25.23, 27.06, 27.07, 27.08, 68.01, 68.02, 68.03 tại STT 211 của Biểu thuế xuất khẩu, người khai hải quan kê khai mức thuế suất thuế xuất khẩu tương ứng với mã hàng đó quy định tại STT 211. Trường hợp không kê khai mức thuế suất thuế xuất khẩu theo quy định tại nhóm có STT 211 thì người nộp thuế phải nộp Bảng kê tỷ lệ giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng trong giá thành sản phẩm của hàng hóa xuất khẩu theo Mẫu số 14 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này tại thời điểm làm thủ tục hải quan để chứng minh hàng hoá kê khai có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản phẩm. Trường hợp người nộp thuế là doanh nghiệp thương mại mua hàng từ doanh nghiệp sản xuất hoặc doanh nghiệp thương mại khác để xuất khẩu nhưng không kê khai mức thuế suất thuế xuất khẩu theo quy định tại nhóm có STT 211 thì người nộp thuế căn cứ thông tin của doanh nghiệp sản xuất cung cấp để thực hiện kê khai theo Mẫu số 14 tại Phụ lục II nêu trên để chứng minh tỷ lệ tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản phẩm. Người nộp thuế phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc khai báo.
Đối với các mặt hàng xuất khẩu thuộc nhóm có STT 211 nhưng chưa được chi tiết cụ thể mã hàng 08 chữ số và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này, người khai hải quan kê khai hàng hoá xuất khẩu theo mã hàng 08 chữ số quy định tại Mục I Phụ lục II về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định này và khai mức thuế suất thuế xuất khẩu là 5%.
Như vậy, đối với mã số và thuế suất thuế xuất khẩu các mặt hàng thuộc nhóm có số thứ tự 211, người khai hải quan thực hiện theo nội dung quy định nêu trên.

Nghị định 26/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ được áp dụng từ ngày 15/7/2023. Nghị định này thay thế các Nghị định sau của Chính phủ: Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016; Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017; Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020; Nghị định số 101/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2021, Nghị định số 51/2022/NĐ-CP ngày 8 tháng 8 năm 2022.
Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Năm 2024 có độ dày 1.400 trang, khổ 21x30 cm, giá bìa phát hành 950.000đ/1 quyển. Xuất bản quý I/2024

Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế ; Điện thoại + Zalo: 0988.304852 – 0912.373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;   Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook