Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước Bộ Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình ban hành kèm theo Thông tư 10/2019/TT-BXD  của Bộ Xây Dựng ngày 26 tháng 12 năm 2019 để áp dụng vào việc xác định chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP). Thông tư này cũng như các định mức kèm theo có hiệu lực áp dụng từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.

Bộ Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Năm 2020

Một Số Điểm Mới Của Định Mức Xây Dựng Công Trình Năm 2020 Như Sau:
1) Loại bỏ các bậc thợ lẻ
Định mức xây dựng năm 2020 theo Thông tư 10/2019/TT-BXD đã loại bỏ toàn bộ các nhân công bậc thợ lẻ như: Nhân công 3,2/7 hoặc 3,7/7 thay vào đó là các Nhân công 3,0/7; Nhân công 3,5/7; Nhân công 4,0/7; Nhân công 4,5/7 và Nhân công 5,0/7.
2) Giảm thành tỷ lệ nhân công trong một số công việc
Ví dụ: Công tác Bê tông bệ máy sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, Mác 150, Đá 1×2, Mã hiệu AF.11412 theo định mức phần xây dựng 1776 thì định mức nhân công là: 2,41 công/m3 thì với định mức xây dựng năm 2020 tỷ lệ chỉ còn là 1,81 công/m3. 
3) Phân nhóm nhân công theo công việc cụ thể
Ví dụ: Các công việc như Phát cây, phá dỡ công trình, tháo dỡ kết cấu công trình, bộ phận máy móc, thiết bị;… sử dụng Nhân công Nhóm 1; các công việc  như Phục vụ công tác đổ bê tông, làm móng; Sản xuất, lắp dựng ván khuôn, giàn giáo, giáo an toàn, sàn đạo giá long môn; sử dụng Nhân công Nhóm 2 và các công việc như Trát, ốp, lát tường gạch, đá, bê tông, láng nền, lợp mái, trang trí tường, cách âm; Sơn, bả bề mặt tường, kim loại, gỗ; sẽ sử dụng Nhân công Nhóm 3….
4) Giảm thành phần cấp bậc thợ trong công việc
Trong một số công việc thì thành phần cấp bậc thợ đã được giảm từ việc sử dụng Nhân công 3,5/7 xuống sử dụng Nhân công 3,0/7. Hoặc nhân công 3,7/7 xuống 3,5/7 ví dụ như mã hiệu AD.31111; AE.13114. 
5) Sử dụng xi măng PCB thay cho xi măng PC
Theo phụ lục cấp phối vữa ban hành trong định mức xây dựng năm 2020 thì cấp phối vữa bê tông; và cấp phối vữa cho công tác trát, xây sử dụng xi măng PCB30 hoặc xi măng PCB40. Trong khi đó theo định mức 1776 thì sử dụng xi măng PC30 và xi măng PC40.

Bộ Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Năm 2020

Bộ Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình ban hành kèm theo Thông tư 10/2019/TT-BXD  của Bộ Xây Dựng gồm một số điều chính sau:
Điều 1. Phạm Vi Điều Chỉnh
Ban hành kèm theo Thông tư này định mức xây dựng gồm: định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình; định mức dự toán xây dựng công trình; định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình; định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ; định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng; định mức sử dụng vật liệu xây dựng. Định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để áp dụng vào việc xác định chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Điều 2. Đối Tượng Áp Dụng
1. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định chi phí đầu tư xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
2. Các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác có thể áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để xác định chi phí đầu tư xây dựng làm căn cứ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.
Điều 3. Xử Lý Chuyển Tiếp
Việc áp dụng định mức xây dựng trong giai đoạn chuyển tiếp quy định tại Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:
1. Dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày có hiệu lực của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và đang triển khai thực hiện thì tiếp tục sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trường hợp gói thầu xây dựng chưa ký kết hợp đồng sau ngày có hiệu lực của Thông tư này thì người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để điều chỉnh giá gói thầu xây dựng nhưng phải đáp ứng yêu cầu tiến độ và hiệu quả của dự án.
2. Đối với dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt sau ngày có hiệu lực của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP:
a) Trường hợp gói thầu đã sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP để xác định giá gói thầu xây dựng, đã lựa chọn được nhà thầu và đã ký kết hợp đồng xây dựng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

b) Trường hợp gói thầu xây dựng chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu hoặc đang thực hiện lựa chọn nhà thầu trước ngày có hiệu lực của Thông tư này thì áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để cập nhật giá gói thầu xây dựng.
3. Đối với hợp đồng xây dựng theo đơn giá điều chỉnh đã được ký kết trước ngày có hiệu lực của Thông tư này thì việc điều chỉnh giá hợp đồng căn cứ nội dung đã ký kết và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng để thực hiện.
Điều 4. Hiệu Lực Thi Hành
Thông tư 10/2019/TT-BXD  của Bộ Xây Dựng này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2 năm 2020.

Bộ Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Năm 2020

Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xây dựng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế liên kết với Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản và giới thiệu bộ sách: ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NĂM 2020

Bộ Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Năm 2020

Bộ Sách Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Năm 2020 gồm 4 tập:
TẬP 1. Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Xây Dựng - (giá bìa: 465,000) 
TẬP 2. Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Khảo Sát - Thí Nghiệm - Sử Dụng Vật Liệu Xây Dựng - (giá bìa: 395,000đ)
TẬP 3. Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Lắp Đặt – (giá bìa: 390,000đ)
TẬP 4. Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình - Phần Sửa Chữa Bảo Dưỡng, Xác Định Đơn Giá Nhân Công, Giá Ca Máy Và Thiết Bị Thi Công Xây Dựng - (giá bìa: 398,000đ 
Tổng cộng 1 bộ 4 quyển là = 1,648,000đ ; Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc  

                            
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com