Sách Tích Tụ, Tập Trung Đất Đai Ở Việt Nam, Lý Luận Và Pháp Luật Hiện Hành – Luật Đất Đai Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Giá bìa: 468.000₫
Giá bán: 315.000₫

- +
Mua hàng

Chủ trương khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, thông qua việc mở rộng quy mô sản xuất phù hợp, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và hình thành các vùng chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường đã được khẳng định trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII, Nghị quyết số 142/2016/QH13 ngày 12/4/2016 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 22/01/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. 
Tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp công nghệ cao được xác định là hướng đi đúng đắn cho nông nghiệp nước ta trong giai đoạn hiện nay. Trên thực tế, đã có nhiều mô hình tích tụ, tập trung đất đai bước đầu được hình thành, đi vào hoạt động theo nhiều phương thức khác nhau và đã đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Xuất phát từ mục đích và yêu cầu đó.  Nhà xuất bản Thanh niên cho xuất bản cuốn sách:
“Tích Tụ, Tập Trung Đất Đai Ở Việt Nam - Lý Luận Và Pháp Luật Hiện Hành – Luật Đất Đai Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành”.

 Sách Tích Tụ, Tập Trung Đất Đai Ở Việt Nam - Lý Luận Và Pháp Luật Hiện Hành – Luật Đất Đai Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

*Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: 
PHẦN I: Tích tụ, tập trung đất đai ở Việt Nam - Lý luận và pháp luật hiện hành
PHẦN II. Luật Đất đai
PHẦN III. Các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai
            * Sách đẹp, khổ 19x27cm, số trang dày 700 trang, giá bìa 468,000đ/1 cuốn
Trân trọng giới thiệu.
                                                                       Hà Nội, Tháng 8 năm 2020
                                                                  NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook