Sách Bình Luận Khoa Học Luật Đất Đai Năm 2024

Giá bìa: 425.000₫
Giá bán: 275.000₫

- +
Mua hàng

Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân và bạn đọc quan tâm đến những quy định mới trong lĩnh vực đất đai, Nhà xuất bản Lao Động phối hợp với Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế cho xuất bản và phát hành cuốn sách: Bình Luận Khoa Học Luật Đất Đai Năm 2024

Sách Bình Luận Khoa Học Luật Đất Đai Năm 2024

Ngày 18/01/2024, tại kỳ họp bất thường lần thứ năm, Quốc hội khoá XV đã thông qua Luật Đất đai năm 2024 (Luật số 31/2024/QH15) thay thế Luật Đất đai năm 2013. Luật Đất đai năm 2024 gồm 16 chương, 260 điều, tăng thêm 02 chương so với Luật Đất đai năm 2013, trong đó sửa đổi, bổ sung 180 điều; bổ sung mới 78 điều. Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025, riêng Điều 190 (hoạt động lấn biển) và Điều 248 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lâm nghiệp) có hiệu lực từ ngày 01/4/2024. Luật Đất đai năm 2024 đã thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Đảng về quản lý và sử dụng đất đai, đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Việc ban hành Luật Đất đai năm 2024 nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến đất đai; trong đó, Luật Đất đai thống nhất điều chỉnh các quan hệ quản lý, sử dụng đất đai; tạo hành lang pháp lý cho quản lý, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, bền vững tài nguyên, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, công bằng và ổn định xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo động lực để nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Luật Đất đai là luật quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước; giữ vai trò trung tâm trong hệ thống pháp luật về đất đai, có mối quan hệ với nhiều quy định khác của hệ thống pháp luật. Chính vì vậy, việc tìm hiểu và áp dụng đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng. 

Do đó Nhà Xuất bản Lao Động xuất bản cuốn Sách “Bình Luận Khoa Học Luật Đất Đai Năm 2024” do ThS. NCS. Tạ Đình Tuyên và ThS. NCS. Nguyễn Văn Huy biên soạn. Đây là cuốn sách bình luận chuyên sâu, giải thích khoa học từng điều luật của Luật Đất đai năm 2024, giúp độc giả hiểu rõ hơn về Luật Đất đai, từ đó áp dụng vào thực tiễn đời sống. Do đây là công trình khoa học lớn, mặc dù trong quá trình biên soạn nhóm tác giả đã nghiên cứu nghiêm túc, công phu, nhưng cũng khó tránh khỏi những sơ suất, vì vậy nhóm tác giả rất mong nhận được ý kiến góp ý, phê bình của độc giả để tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.
Sách dày hơn 450 trang, khổ 19x27cm, Giá bìa: 425,000đ. In và nộp lưu chiểu quý II/2024   
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;   Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook