LUẬT ĐIỆN LỰC – QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC CẤP, THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC, XÂY DỰNG KHUNG GIÁ PHÁT ĐIỆN, THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH, TRÌNH TỰ KIỂM TRA HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN.

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 245.000₫

- +
Mua hàng

Thời gian qua Bộ Công Thương đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực, xây dựng khung giá phát điện, thị trường phát điện cạnh tranh, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện,... Cụ thể như: Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12-9-2017 Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời; Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BCT ngày 05-9-2017 Hợp nhất Thông tư quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BCT ngày 05-9-2017 Hợp nhất  Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh; Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BCT ngày 05-9-2017 Hợp nhất Thông tư quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện; Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31-07-2017 Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực;...

Nhằm giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt những quy định mới nêu trên, TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: LUẬT ĐIỆN LỰC – QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC CẤP, THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC, XÂY DỰNG KHUNG GIÁ PHÁT ĐIỆN, THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH, TRÌNH TỰ KIỂM TRA HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN.

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

Phần thứ nhất: Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ hai: Phương pháp xác định giá phát điện và hợp đồng mua bán điện

Phần thứ ba:  Hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện Việt Nam

Phần thứ tư: Quy định phương pháp, trình tự xây dựng, ban hành khung giá phát điện và vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Phần thứ năm: Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

Sách có độ dày 400 trang, giá 350,000đ/1 cuốn. In và nộp lưu chiểu quý IV/2017

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook