GIÁM ĐỐC -NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CẦN BIẾT - CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VÀ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Giá bìa: 450.000₫
Giá bán: 285.000₫

- +
Mua hàng

Xu hướng hội nhập kinh tế thế giới với nhiều cơ hội mới mở ra cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Đối diện với những thách thức này đòi hỏi giám đốc, lãnh đạo doanh nghiệp phải kịp thời nắm bắt và áp dụng đúng những quy định pháp luật mới trong công tác quản lý và điều hành. Những quy định mới đó cụ thể như sau: NĐ số 09/2018/NĐ-CP ngày 15-01-2018 Quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; NĐ số 10/2018/NĐ-CP ngày 15-01-2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại; NĐ số 14/2018/NĐ-CP ngày 23-01-2018 Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới; NĐ số 28/2018/NĐ-CP ngày 01-3-2018 về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về biện pháp phát triển ngoại thương; CT số 07/CT-TTg ngày 05-03-2018 Về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018...

Để giúp giám đốc doanh nghiệp cập nhật và áp dụng kịp thời những quy định của pháp luật trong sản xuất kinh doanh, trong quản lý doanh nghiệp.  Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách: "GIÁM ĐỐC -NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CẦN BIẾT - CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VÀ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP".

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

PHẦN I. LUẬT DOANH NGHIỆP - LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ VĂN BẢN CHI TIẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH

PHẦN II. LUẬT ĐẦU TƯ VÀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH

PHẦN III. LUẬT THƯƠNG MẠI - LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

PHẦN IV. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VÀ QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

PHẦN V. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Nội dung cuốn sách có giá trị thực tiễn, hy vọng đây là một tài liệu hữu ích đối với tất cả các doanh nghiệp và tất cả bạn đọc.

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 432 trang, Giá: 450.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2018.

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook