“LUẬT KẾ TOÁN - LUẬT KIỂM TOÁN VÀ HƯỚNG DẪN MỚI VỀ MUA SẮM HÀNG HÓA, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN ÁP DỤNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC".

( Hết Hàng )

Giá bìa: 335.000₫
Giá bán: 280.000₫

- +
Mua hàng

     Ngày 20/11/2015 tại kỳ họp thứ 10 khóa XIII Quốc hội đã thông qua Luật Kế toán số 88/2015/QH13, trong đó điểm nội bật là cụ thể về Báo cáo tài chính nhà nước. Theo đó, Báo cáo tài chính nhà nước được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế và các đơn vị có liên quan khác thuộc khu vực nhà nước, dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình tài chính nhà nước, kết quả hoạt động tài chính nhà nước và lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính nhà nước trên phạm vi toàn quốc và từng địa phương.

Đồng thời, nhằm tăng cường công tác áp dụng luật để quản lý mua sắm tài sản công, tiết kiệm ngân sách nhà nước, khắc phục được tình trạng mua sắm tài sản không hiệu quả, vượt chuẩn, định mức, vượt nhu cầu thực tế và mua sắm xa xỉ, không hiệu quả.... Ngày 26-02-2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung. Theo đó, việc mua sắm theo phương thức tập trung sẽ được áp dụng đối với các tài sản có số lượng mua sắm nhiều, giá trị mua sắm lớn, được sử dụng phổ biến ở nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, được áp dụng mua sắm tập trung từ năm 2016 và áp dụng cách thức thực hiện mua sắm tập trung theo cách thức ký thỏa thuận khung, cách thức ký hợp đồng trực tiếp như trong giai đoạn thí điểm đang thực hiện sẽ chỉ được áp dụng trong một số trường hợp đặc biệt. Và nhiều quy định mới khác như: NĐ số 04/2016/NĐ-CP ngày 6-01-2016 sửa đổi hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; TT số 23/2016/TT-BTC ngày 16-02-2016 hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập; TT số 19/2016/TT-BTC ngày 01-02-2016 quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập; TT số 40/2016/TT-BTC ngày 01-3-2016 sửa đổi quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước...

Để góp phần giúp cán bộ làm công tác kế toán tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện tốt công tác của mình. Nhà xuất bản Kinh tế TP.HCM xuất bản cuốn sách: “LUẬT KẾ TOÁN - LUẬT KIỂM TOÁN VÀ HƯỚNG DẪN MỚI VỀ MUA SẮM HÀNG HÓA, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN ÁP DỤNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC".

            Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Kế toán được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2017); Phần II. Luật Kiểm toán nhà nước được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2016); Phần III. Quy trình mua sắm hàng hóa, dịch vụ và hướng dẫn mua sắm các loại tài sản theo phương thức tập trung; Phần IV. Tiêu chuẩn – Định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Phần V. Hướng dẫn quản lý, thanh toán và quyết toán vốn ngân sách nhà nước; Phần VI. Chế độ kiểm soát các khoản chi ngân sách và quy trình kiểm toán, báo cáo quyết toán; Phần VII. Quy trình kiểm tra, thanh tra tài chính trong và ngoài ngân sách nhà nước; Phần VIII. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán và kiểm toán.

Hy vọng đây là một tài liệu thực sự cần thiết giúp cho cho các kế toán trưởng và cán bộ làm công tác kế toán thuận tiện trong việc nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng đúng quy định của nhà nước.

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 408 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2016.

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook