LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM, LUẬT QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG, LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ, LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH – VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 270.000₫

- +
Mua hàng

     Cùng với những thành tựu vượt bậc của công cuộc đổi mới đất nước, lĩnh vực quốc phòng, an ninh nước ta luôn được Ðảng, Nhà nước, nhân dân chăm lo xây dựng, củng cố. Tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, công tác giáo dục quốc phòng ngày càng được tăng cường, củng cố. Quân đội nhân dân được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian qua, Quốc hội đã ban hành nhiều Luật và văn bản hướng dẫn về quốc phòng an ninh, như: Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-VPQH ngày 11-12-2014 Hợp nhất Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng số 98/2015/QH13 ngày 26-11-2015; Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 ngày 19-6-2015; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh số 30/2013/QH13 ngày 19-6-2013; Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23-11-2009; Nghị định số 19/2017/NĐ-CP ngày 24-02-2017 Quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng; Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BQP ngày 03-3-2017 Hợp nhất Quyết định về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong quân đội;...

Nhằm giúp quý độc giả nắm bắt những quy định nêu trên, TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM, LUẬT QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG, LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ, LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH – VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

Phần thứ nhất. Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ hai. Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ ba. Quy định về chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Phần thứ tư. Luật Nghĩa vụ quân sự và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ năm. Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh - luật dân quân tự vệ và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ sáu. Quy định về tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ

Phần thứ bảy. Quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần        

Phần thứ tám. Quy định chế độ tiền lương, phụ cấp đối với công nhân, viên chức quốc phòng

Phần thứ chín. Quy định chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Sách có độ dày 416 trang,giá phát hành 350,000đ/1 cuốn

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook