sách 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Giá bìa: 415.000₫
Giá bán: 295.000₫

- +
Mua hàng

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản và phát hành cuốn sách: “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Chúng tôi hy vọng cuốn sách là tài liệu hữu ích, góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc. 
Từ năm 1930 đến nay, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Với những thắng lợi đã giành được trong 90 năm qua, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Những thành tựu vĩ đại đó là những minh chứng hùng hồn khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.
Trung Tâm Sách Pháp Luật - Kinh Tế phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản và phát hành cuốn sách:
“90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

sách: “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Cuốn sách sách 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam này gồm các phần chính sau:
Phần I: Một số hình ảnh tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.
Phần II: Đảng ra đời và lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân thắng lợi vẻ vang.
Phần III: Đảng lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Phần IV: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong quá trình đổi mới.
Cuốn sách là tài liệu hữu ích, góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao nhận thức về Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Trân trọng giới thiệu cuốn sách tới bạn đọc.

Sách đẹp, khổ 19x27 cm, dày hơn 500 trang, Giá: 415.000đ. Xuất bản In và nộp lưu chiểu quý II/2020.     
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook