những quy định pháp luật cần biết dành cho chủ tịch xã, phường ,thị trấn

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 250.000₫

- +
Mua hàng

         Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác của Đảng và Nhà nước ta là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn vững mạnh, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực, hiểu biết về pháp luật trong tiến trình cải cách nền hành chính quốc gia nhằm đáp ứng công cuộc xây dựng đất nước trong giai đoạn hội nhập.

Vừa qua, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản quy định  trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, chế độ tiền lương, quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, quy định về văn hóa, giáo dục, thực hiện dân chủ ở cơ sở, quản lý đất đai, hộ tịch, tư pháp,... Cụ thể như: Thông tư 103/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP ngày 15/06/2016 của Chính phủ

Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29-6- 2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30-9-2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;; Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26-5-2016 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13-01-2016 Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 05/2016/TT-BNV ngày 10-6-2016 Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội;...

Nhằm giúp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và những cán bộ làm việc tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nắm bắt được những quy định mới nêu trên, phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:

      NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CẦN BIẾT DÀNH CHO CHỦ TỊCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

Phần thứ nhất. Luật Tiếp công dân, Luật Hòa giải ở cơ sở và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ hai. Luật Căn cước công dân, Luật Dân quân tự vệ và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ ba. Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ quan xã, phường, thị trấn

Phần thứ tư. Quy định về đào tạo cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Phần thứ năm. Công tác quản lý cư trú, hộ tịch, tư pháp tại xã, phường, thị trấn

Phần thứ sáu. Chế độ chính sách dành cho cán bộ xã, phường, thị trấn

Phần thứ bảy. Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Sách có độ dày 400 trang,khổ 20x28, In và nộp lưu chiểu quý II năm 2016, giá phát hành 350,000đ/ 1 cuốn

Điện thoại liên hệ: 08.39875351 -  0988.304852 - 0903.219739

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook