CẨM NANG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC CHẾ ĐỘ CHI TIÊU, THU, PHÂN PHỐI NGUỒN THU VÀ THƯỞNG, PHẠT, THU, NỘP TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 275.000₫

- +
Mua hàng

     Tài chính công đoàn là điều kiện đảm bảo cho cơ quan công đoàn và công đoàn cơ sở thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ nhằm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, để hỗ trợ việc quản lý tài chính, tài sản công đoàn, đảm bảo chế độ chi tiêu đúng đối tượng, tiêu chuẩn, tiết kiệm và hiệu quả, vừa qua Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành một số quy định hướng dẫn, cụ thể như: Quyết định số 1911/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn; Quyết định số 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở; Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng liên đoàn Việt Nam về việc ban hành quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn;…

Nhằm giúp Chủ tịch và cán bộ công đoàn cập nhật kịp thời những quy định mới nhất về quản lý tài chính, tài sản, tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn đã được công bố; cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công đoàn; các nghiệp vụ kế toán áp dụng trong đơn vị kế toán công đoàn; … Nhà Xuất bản Hồng Đức xin giới thiệucuốn sách:

 

CẨM NANG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC CHẾ ĐỘ CHI TIÊU, THU, PHÂN PHỐI NGUỒN THU VÀ THƯỞNG, PHẠT, THU, NỘP TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

 

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Tiêu chuẩn, định mức chế độ chi trong các cơ quan công đoàn và công đoàn các cấp

Phần thứ hai. Quy định về quản lý tài chính, tài sản, phân phối nguồn thu và thưởng phạt thu, nộp tài chính công đoàn

Phần thứ ba. Hướng dẫn xây dựng, giao dự toán tài chính công đoàn năm 2017

Phần thứ tư. Cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp của công đoàn

Phần thứ năm. Quản lý tiền lương, thu nhập, tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Phần thứ sáu. Nghiệp vụ kế toán áp dụng trong các đơn vị kế toán công đoàn

 

Sách dày 400 trang, Bìa cứng, khổ 19x27 Giá bìa 350.000 đ/cuốn

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook