CHÍNH SÁCH MỚI ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC – QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHI HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, PHỤ CẤP LƯU TRÚ.

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 270.000₫

- +
Mua hàng

     Cán bộ, công chức là một mắt xích quan trọng không thể thiếu của bất kỳ nền hành chính nào. Đội ngũ này có vai trò thực thi pháp luật để quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội, bảo đảm hiệu lực của đường lối thể chế. Cán bộ, công chức có nhiệm vụ tổ chức thực hiện pháp luật trong cuộc sống, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội phù hợp với mục tiêu dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Thời gian qua, Chính phủ, Bộ Nộ vụ cũng như các Bộ ngành khác có liên quan đã ban hành nhiều văn bản mới liên quan đến quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễm nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức cán bộ, công chức, viên chức; quy định về đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng  cán bộ, công chức, viên chức; quy định mức lương cơ sở; chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với cán bộ, công chức, viên chức và nhiều quy định mới khác... Cụ thể như: Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24-04-2017 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông tư số 02/2017/TT-BNV ngày 12-05-2017 Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội; Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28-4-2017 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14-4-2017 Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Nhằm giúp cho cán bộ, công chc, viên chức trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và bạn đọc gần xa kịp thời nắm bắt được những quy định mới nêu trên, TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT phối hợp với  Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách:  CHÍNH SÁCH MỚI ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC – QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHI HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, PHỤ CẤP LƯU TRÚ.

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

Phần thứ nhất. Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và văn bản hướng dẫn

Phần thứ hai. Quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chc, viên chức

Phần thứ ba. Đánh giá, phân loại và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễm nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức cán bộ, công chức, viên chức

Phần thứ tư. Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Phần thứ năm. Quy định về chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn trong một số cơ quan hành chính sự nghiệp

Phần thứ sáu. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong một số cơ quan hành chính sự nghiệp

Phần thứ bảy. Chính sách tăng lương, điều chỉnh tiền lương, chế độ bảo hiểm

Phần thứ tám. Chế độ công tác phí, chi hội nghị đối với cán bộ, công chức, viên chức

Sách có độ dày 400 trang, giá 350,000đ/1 cuốn. In và nộp lưu chiểu quý II/2017

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook