đẩy mạnh học tập & làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 280.000₫

- +
Mua hàng

          Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, vị lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và dân tộc đã hiến dâng cả cuộc đời và sự nghiệp của mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức đã đạt tới một sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa đời công và đời tư, giữa đạo đức cách mạng và đạo đức đời thường. Do đó, Người đã trở thành "tinh hoa và khí phách, lương tâm và vinh dự", thành biểu tượng của đạo đức và văn minh, không phải chỉ của Đảng ta, dân tộc ta, mà còn là biểu tượng của đạo đức - văn minh nhân loại. Cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của Người mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ học tập và noi theo.

Thực hiện theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-05-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 163 - HD/BTGTW ngày 30-10-2015 của Ban tuyên giáo Trung ương về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Đại hội XII của Đảng đến khi có quyết định mới; tiếp nối những chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian qua đồng thời giúp các cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Trung Tâm Giới Thiệu Sách phối hợp Nhà xuất bản Hồng Đức xin giới thiệu cuốn sách:

     “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, PHONG CÁCH GƯƠNG MẪU, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất.Hướng dẫn tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

Phần thứ hai.Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm;

Phần thứ ba.Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách gương mẫu;

Phần thứ tư. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về việc nói đi đôi với làm;

Phần thứ năm.Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Phần thứ sáu.Những câu chuyện kể về tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Phần thứ bảy. Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sách dày 400 trang, Bìa cứng, khổ 19 x 27, In và nộp lưu chiểu quý II năm 2016, Giá bìa 350.000 đ/ cuốn

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook