HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HƯỚNG DẪN LẬP, THỰC HIỆN, QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN THU – CHI THEO LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC    

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 245.000₫

- +
Mua hàng

       Năm 2017 là năm đánh dấu nhiều điểm mới trong công tác quản lý Ngân sách Nhà nước. Đặc biệt phải kể đến là Luật Ngân sách Nhà nước, Luật số 83/2015/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 25/06/2015 tại kỳ họp thứ 9, Khóa XIII và có hiệu lực từ năm ngân sách 2017. Bên cạnh đó, để đảm bảo phù hợp và đồng bộ với yêu cầu quản lý ngân sách nhà nước hiện tại, do vậy ngân sách năm 2017 vẫn tiếp tục triển khai áp dụng Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung. Mới đây nhất là Thông tư số 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ tài chính quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

Để giúp các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp áp dụng theo đúng quy định của Nhà nước về Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước; lập, thực hiện, quyết toán các khoản thu – chi theo Luật ngân sách; cập nhật những quy định mới nhất về dự toán, quản lý, sử dụng, xử lý ngân quỹ, ngân sách nhà nước;... Nhà xuất bản Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu cuốn sách:

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HƯỚNG DẪN LẬP, THỰC HIỆN, QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN THU – CHI THEO LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  -  đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 Khóa XIII (áp dụng từ năm ngân sách 2017)

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính và áp dụng từ năm ngân sách 2017);

Phần thứ hai. Hướng dẫn lập, thực hiện, quyết toán các khoản thu – chi theo luật ngân sách nhà nước (thực hiện theo Luật ngân sách nhà nước, Luật số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015 của Quốc hội và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21-12-2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước);

Phần thứ ba. Quy định mới về dự toán, quản lý, sử dụng, xử lý ngân quỹ, ngân sách nhà nước (gồm những văn bản pháp luật mới như: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01-01-2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26-12-2016 của Bộ tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước; Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23-12-2016 của Bộ tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Thông tư số 319/2016/TT-BTC ngày 13-12-2016 của Bộ tài chính quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017; Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28-11-2016 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước);

Phần thứ tư. Quản lý các khoản chi phí phát sinh trong hoạt động của cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp (gồm các chi phí mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức mua sắm thường xuyên và phương thức mua sắm tập trung; các chi phí hội nghị, hội thảo, công tác phí);

Phần thứ năm. Quản lý tài chính nhà nước theo cơ chế tự chủ tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập (thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP);

Phần thứ sáu. Hướng dẫn hạch toán kế toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nước phát sinh ở các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.

 

Sách dày 432 trang, Bìa mềm, khổ 19x27 Giá bìa 350.000 đ/ cuốn. Xuất bản quý I/2017

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook