LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VÊ MÔI TRƯỜNG, MỨC XỬ PHẠT & BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ.

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 245.000₫

- +
Mua hàng

        Ngày 18/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2017 và thay thế Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. (Xử phạt trong các CỤM KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH DOANH, DỊCH VỤ TẬP TRUNG, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH)

Theo đó, Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các Bộ ngành khác có liên quan cũng đã ban hành nhiều văn bản mới quy định về Báo cáo, đánh gá tác động của môi trường và một số giải pháp cấp bách nhằm bảo vệ môi trường; Phí bảo vệ môi trường;... Cụ thể như: Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16-11-2016 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02-11-2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24-9-2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; Thông tư số 30/2016/TT-BTNMT ngày 12-10-2016 về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu; Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24-8-2016 về báo cáo công tác bảo vệ môi trường;

Nhằm giúp quý độc giả nắm bắt những quy định nêu trên, TRUNG TÂM phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:  LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VÊ MÔI TRƯỜNG, MỨC XỬ PHẠT & BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ. 

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

Phần thứ nhất. Luật Bảo vệ môi trường và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ hai. Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vưc bảo vê môi trường, hình thức, mức xử phạt & biện pháp khắc phục hậu quả

Phần thứ ba. Báo cáo, đánh gá tác động của môi trường và một số giải pháp cấp bách nhằm bảo vệ môi trường

Phần thứ tư. Quy định về phí bảo vệ môi trường và chính sách chi trả dịch vụ môi trường

Sách có độ dày 400 trang, giá phát hành 350,000đ/ 1 cuốn

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook