Luật Bảo Vệ Môi Trường Và Chính Sách Pháp Luật Liên Quan Đến Chất Thải, Nước Thải, Khí Thải, Mức Xử Phạt

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 270.000₫

- +
Mua hàng

       Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của mỗi quốc gia và của cả nhân loại; là nhân tố bảo đảm sức khoẻ và chất lượng cuộc sống của nhân dân; góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc gia và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế. Bảo vệ môi trường phải theo phương châm lấy phòng ngừa và hạn chế tác động xấu đối với môi trường là chính, kết hợp với xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái, cải thiện môi trường và bảo tồn thiên nhiên. Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ vừa phức tạp, vừa cấp bách, có tính đa ngành và liên vùng rất cao, vì vậy Chính phủ và các Bộ ngành tích cực, chủ động hoàn thiện pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường. Cụ thể như sau: QĐ số 192/QĐ-TTg ngày 13-02-2017 Phê duyệt "Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025"; TT số 02/2017/TT-BTNMT ngày 7-3-2017 Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường; TT số 02/2017/TT-BTC ngày 6-01-2017 Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường; NĐ số 155/2016/NĐ-CP ngày 18-11-2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; QĐ số 2807/QĐ-BTNMT ngày 6-12-2016 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường.

Để giúp lãnh đạo các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý về môi trường kịp thời nắm bắt những thông tin pháp luật trên, Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách: "Luật Bảo Vệ Môi Trường Và Chính Sách Pháp Luật Liên Quan Đến Chất Thải, Nước Thải, Khí Thải, Mức Xử Phạt".

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

PHẦN I. LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG NHẰM GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG; PhẦn II. HỆ THỐNG QUẢN Lý MÔI TRƯỜNG - CÁC YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG; PhẦn III. TÌM HIỂU VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC VẤN NẠN HIỆN NAY  Ở VIỆT NAM; PHẦN IV. QUY TRÌNH KỸ THUẬT, ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG, ĐỊNH MỨC DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU TRONG THỰC HIỆN LẬP BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG; PHẦN V. CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU KINH DOANH, DỊCH VỤ TẬP TRUNG VÀ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ; PHẦN VI. TIÊU CHÍ PHÂN CẤP VÙNG RỦI RO Ô NHIỄM VÀ CÔNG TÁC CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG Ô NHIỄM; PHẦN VII. MỨC PHẠT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG; PHẦN VIII. QUẢN LÝ KINH PHÍ SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG VÀ PHÍ BẢO VỆ, THẨM ĐỊNH, CẤP PHÉP ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG.

Nội dung cuốn sách có giá trị thực tiễn, hy vọng đây là tài liệu tham khảo thật sự cần thiết để bạn đọc tìm hiểu, thực hiện đúng chính sách pháp luật.

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 424 trang, Giá: 350.000đ. In và nộp lưu chiểu quý II / 2017.

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook