LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC KIỂM TOÁN 2017

Sách đẹp, khổ 20x28cm, dày 416 trang, bìa mềm. Giá: 350,000đ. NXB. Tài Chính. Xuất bản quý I/2017.

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 245.000₫

- +
Mua hàng

     Ngày 24-6-2015, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi) số 81/2015/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.

Thời gian gần đây, Chính phủ, các Bộ ngành và Kiểm toán nhà nước cũng ban hành nhiều văn bản pháp quy có liên quan đến lĩnh vực Kiểm toán nhà nước như: Quyết định 08/2016/QĐ-KTNN ngày 23-12-2016 Ban hành quy trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước Quyết định 03/2016/QĐ-KTNN ngày 26-7-2016 Ban hành quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán, Quyết định 1899/QĐ-KTNN ngày 28-11-2016 Ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm toán trưởng, phó Kiểm toán trưởng trong hoạt động kiểm toán...         

Để giúp các cơ quan, đơn vị, cán bộ kiểm toán cập nhật và áp dụng kịp thời các quy định pháp luật mới nhất về Kiểm toán Nhà nước. Nhà xuất bản Tài Chính cho xuất bản quyển sách:

LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC KIỂM TOÁN 2017

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi năm 2015)

Phần thứ hai. Quy định mới về lao động, tiền lương và giải quyết khiếu nại về kiểm toán

Phần thứ ba. Quy định mới về tổ chức hoạt động của kiểm toán nhà nước

Phần thứ tư. Chuẩn mực kiểm toán nhà nước Việt Nam và quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước

Phần thứ năm. Quy định kiểm soát chất lượng, giám sát vi phạm về kiểm toán

Phần thứ sáu. Công tác thanh tra tài chính và quy trình kiểm toán ngân sách.

Sách đẹp, khổ 20x28cm, dày 416 trang, bìa mềm. Giá: 350,000đ. NXB. Tài Chính. Xuất bản quý I/2017.

Điện thoại liên hệ: 08.39875351 -  0988.304852 - 0903.219739

 

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook