LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG – LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC VĂN BẢN VỀ TRƯNG MUA, TRƯNG DỤNG TÀI SẢN.

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 245.000₫

- +
Mua hàng

Ngày 21-6-2017, tại kỳ họp thứ 3 khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2018). Luật này quy định về quản lý nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.

Bên cạnh đó, Chính phủ, Bộ Tài chính cùng các Bộ ngành khác có liên quan cũng ban hành nhiều văn bản quy định về trưng mua, trưng dụng, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, đấu giá tài sản, trích khấu hao tài sản cố định;... Cụ thể như: Nghị quyết số 45/2017/QH14 ngày 21-6-2017 Thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016”; Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16-05-2017 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản; Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15-05-2017 Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12-4-2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

Nhằm giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, TRUNG TÂM GIỚI THIỆU SÁCH giới thiệu cuốn sách: LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG – LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC VĂN BẢN VỀ TRƯNG MUA, TRƯNG DỤNG TÀI SẢN.

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

Phần thứ nhất. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV)

Phần thứ hai. Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ ba. Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản

Phần thứ tư. Luật Đấu giá tài sản và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ năm. Quy định về hoạt động mua sắm có sử dụng vốn ngân sách     

Phần thứ sáu. Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Phần thứ bảy. Quy định chi tiết và hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 414 trang, Giá: 350.000đ. In và nộp lưu chiểu quý III/2017.

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook