NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KỶ LUẬT ĐẢNG  VÀ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ ĐẢNG PHÍ, CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG, NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN, CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐẢNG KHÓA XII

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 270.000₫

- +
Mua hàng

     Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhất trí không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành. Căn cứ vào Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII, Tờ trình và Báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành một số quy định để cụ thể hóa Điều lệ Đảng và để phù hợp hơn với những vấn đề phát sinh trong thực tế. Cụ thể: Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26-07-2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25-07-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành điều lệ Đảng. Đồng thời, để thực hiện quy định của Trung ương về chế độ đảng phí, Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành hướng dẫn thực hiện chế độ thu, quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán và báo cáo đảng phí tại Hướng dẫn số 03-HD/VPTW ngày 06-07-2016 của Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn thực hiện chế độ đảng phí theo Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28-12-2010 của Bộ Chính trị.

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng cập nhật những quy định mới nhất đã được công bố về thi hành Điều lệ Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; mức đóng, chế độ thu, quản lý, sử dụng Đảng phí; nội dung chi hoạt động; quản lý tài chính; nghiệp vụ hạch toán đảng phí; chế độ tiền lương, phụ cấp, mức chi khen thưởng…; Trung tâm giới thiệu sách phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức xin giới thiệu cuốn sách:

“NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KỶ LUẬT ĐẢNG  VÀ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ ĐẢNG PHÍ, CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG, NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN, CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐẢNG KHÓA XII”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Điều Lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam và quy định mới về thi hành, kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng (cụ thể gồm có Điều lệ Đảng, Quy định số 30-QĐ/TW, Quy định số 29-QĐ/TW);

Phần thứ hai. Hướng dẫn thực hiện mức đóng, chế độ thu, quản lý, sử dụng và báo cáo Đảng phí (thực hiện theo Hướng dẫn số 03-HD/VPTW);

Phần thứ ba. Nội dung chi và cơ sở lập dự toán chi hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng (trình bày cụ thể về các khoản chi hoạt động, cơ sở lập dự toán chi hoạt động, phương thức đảm bảo nguồn kinh phí chi hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng);

Phần thứ tư. Công tác quản lý tài chính và nghiệp vụ kế toán, quyết toán ngân sách Đảng (trình bày cụ thể nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách Đảng;các khoản chi mua sắm, tiếp khách, công tác phí trong Đảng; nghiệp vụ hạch toán Đảng phí; quyết toán ngân sách Đảng);

Phần thứ năm. Quản lý mức chi và các hình thức khen thưởng đối với tổ chức Đảng, Đảng viên (gồm mức chi và các hình thức khen thưởng tổ chức Đảng và Đảng viên; biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh);

Phần thứ sáu. Quản lý chế độ tiền lương và các chính sách phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng (gồm mức lương cơ sở; mức lương thực hiện và phụ cấp lương đối với Đảng viên; các chế độ phụ cấp công vụ, phụ cấp thâm niên nghề…);

Phần thứ bảy. Một số quy định mới về các chế độ, chính sách dành cho Đảng viên.

Sách dày 400 trang, Bìa cứng, khổ 19x27cm, Giá bìa 350.000 đ/ cuốn

Điện thoại liên hệ: 08.39875351 -  0988.304852 - 0903.219739

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook