Sách Cẩm Nang Công Tác Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 255.000₫

- +
Mua hàng

Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy định về vai trò, vị trí, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; quy định mức trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; ... Cụ thể như: Thông báo số 139/TB-MTTW-BTT ngày 26-08-2021 Định hướng một số trọng tâm công tác Mặt trận năm 2022; Báo cáo số 407/BC-MTTW-ĐCT ngày 18-10-2021 Kết quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ sau kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV đến kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV; Kế hoạch số 388/KH-MTTW-UB ngày 31-12-2021 Giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2022; Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24-07-2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07-12-2021 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng;...
Nhằm giúp cơ quan, đơn vị hành chính, đoàn thể chính trị - xã hội và cá nhân quan tâm đến vai trò, vị trí, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng những quy định mới nêu trên, Trung Tâm Sách Pháp Luật liên kết với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: 
Cẩm Nang Công Tác Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam.

Sách Cẩm Nang Công Tác Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

Nội dung cuốn sách Sách Cẩm Nang Công Tác Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam gồm các phần chính sau đây:
Phần thứ nhất: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
Phần thứ hai: Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phần thứ ba: Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, cộng tác viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Phần thứ tư: Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội
Phần thứ năm: Chỉ đạo, phối hợp trong công tác phòng chống tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phần thứ sáu: Chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phần thứ bảy: Quy chế bình xét thi đua của khối thi đua các Bộ, Ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc
Phần thứ tám: Quy định về công tác Đảng, công tác cán bộ trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phần thứ chín: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác tuyên giáo & quy định tiếp công dân, quy chế phối hợp hoạt động
Phần thứ mười: Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phần thứ mười một. Quy định mức trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Sách đẹp, khổ 20x28cm, dày hơn 400 trang, Giá: 395.000đ. In và nộp lưu chiểu quý I/2022    

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988.304852 – 0903.219739 
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook