SÁCH CHÍNH SÁCH TĂNG LƯƠNG, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG NĂM 2018

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 245.000₫

- +
Mua hàng

Chế độ tiền lương, việc tăng lương tổi thiểu vùng, trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm là những vấn đề được Đảng và nhà nước, nhân dân đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động như hiện nay. Việc cải cách tiền lương, trợ cấp, phụ cấp, ... sẽ góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện tăng trưởng kinh tế. Thời gia qua, Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và xã hội và các bộ ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới về lĩnh vực nói trên như: Nghị định số 141/2017/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 30-6-2017 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, Thông tư số 242/2017/TT-BQP  ngày 05-10-2017 Hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc...

Để các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, người lao động, cán bộ công chức, viên chức có được các tài liệu nói trên, Trung tâm sách Pháp luật liên kết với Nhà xuất bản Lao Động cho phát hành cuốn sách:

SÁCH CHÍNH SÁCH TĂNG LƯƠNG, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG NĂM 2018

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Bộ luật Lao động và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ hai. Quy định mới về tiền lương, xây dựng thang lương, điều chỉnh lương, đóng bảo hiểm xã hội

Phần thứ ba. Quy định mới về trợ cấp, phụ cấp, chế độ bồi dưỡng đối với người lao động và công chức, viên chức

Phần thứ tư. Chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động

Phần thứ năm. Các văn bản mới nhất về trợ cấp, phụ cấp; năm 2018

Sách có độ dày 400 trang giá phát hành 350,000đ/1 cuốn

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook