SÁCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ & CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 245.000₫

- +
Mua hàng

Những năm gần đây, mô hình kinh tế hợp tác xã đã có những chuyển biến sâu rộng, góp phần quan trọng vào tăng trưởng, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của Việt Nam. Để kinh tế hợp tác xã có thể phát triển mạnh và bền vững, nhiều quy định, chính sách hỗ trợ kịp thời của nhà nước đã được ban hành như Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15-9-2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết một số Điều của Luật Hợp tác xã, Thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28-3-2017 Hướng dẫn Chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17-4-2017 hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp...

Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến Hợp tác xã tới các cơ quan, ban, ngành, các doanh nghiệp, cá nhân trong cả nước, Trung tâm Sách Pháp luật liên kết với Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách:

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ & CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

 

SÁCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC Xà

 

Nội dung cuốn sách bao gồm các nội dung sau:

Phần thứ nhất. Luật Hợp tác xã và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ hai. Điều lệ Liên minh hợp tác xã Việt Nam

Phần thứ ba. Chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Phần thứ tư. Các quy định mới nhất về thuế

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 408 trang, Giá:350.000đ. Nộp lưu chiểu quý IV/2017.

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook