Sách Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa, Con Người Việt Nam Đáp Ứng Yêu Cầu Phát Triển Bền Vững Đất Nước

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 262.000₫

- +
Mua hàng

Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có tài liệu nghiên cứu xây dựng và phát triển văn hóa người Việt. Nhà xuất bản Hồng Đức phối hợp với Trung Tâm Sách Pháp Luật xin giới thiệu quyển sách: Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa, Con Người Việt Nam Đáp Ứng Yêu Cầu Phát Triển Bền Vững Đất Nước (theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng)

Sách Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa, Con Người Việt Nam Đáp Ứng Yêu Cầu Phát Triển Bền Vững Đất Nước

Nội dung cuốn sách gồm có những phần sau:
Phần 1: xây dựng và phát triển văn hóa, con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Phần 2. Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan hành chính sự nghiệp
Phần 3. Quy tắc ứng xử và quy chế văn hóa của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương
Phần 4. Tiêu chí ứng xử trong gia đình việt nam
Phần 5. Tuyển chọn bài viết và nói chuyện của chủ tịch hồ chí minh về công tác tư tưởng văn hoá
Phần 6. Tuyển chọn bài phát biểu và những bài viết về xây dựng văn hóa việt nam
Sách dày hơn 400 trang, khổ 19x27cm, Giá bìa: 395.000đ. Xuất bản quý III/2023     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988304852 – 0912373812 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;   Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook