SỔ TAY CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN 2017 - TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG ĐẢNG VIÊN CẦN BIẾT

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 270.000₫

- +
Mua hàng

Thời gian qua, nhiều quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nghiệp vụ công tác Đảng, tổ chức hoạt động trong Đảng... đã được ban hành nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh như Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Nghị quyết
04-NQ/TW ngày 30-10-2016 Của Ban Chấp hành Trung ương Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ,       Hướng dẫn 01-HD/UBKTTW ngày 21-11-2016 của Ủy ban Kiểm tra
Ban Chấp hành Trung ương Thực hiện một số điều trong Quy định số 30-QĐ/TW thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng, Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20-09-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ đảng....

Để góp phần giúp các cơ sở Đảng, Bí thư chi bộ trong cả nước nắm rõ và triển khai việc học tập quán triệt các quy định mới nhất của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư được hiệu quả, Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách:

SỔ TAY CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN 2017 - TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG ĐẢNG VIÊN CẦN BIẾT

Cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

- Phần thứ nhất. Tăng cường sự lãnh đạo của ?ảng, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Phần thứ hai. Điều lệ đảng và quy định, quyết định hướng dẫn thi hành.

- Phần thứ ba. Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII.

- Phần thứ tư. Công tác tổ chức và hoạt động trong các cơ sở đảng

Sách có độ dày gần 400 trang, in bìa cứng đẹp, giá phát hành 350,000đ/ 1 cuốn. Xuất bản quý I/2017

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook