SÁCH CHỈ DẪN ÁP DỤNG CÁC ĐIỀU VÀ VĂN BẢN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TỪ NĂM 2012 ĐẾN NĂM 2019

Giá bìa: 310.000₫
Giá bán: 245.000₫

- +
Mua hàng

Nhà xuất bản Lao Động phối hợp cùng với Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước cuốn sách: CHỈ DẪN ÁP DỤNG CÁC ĐIỀU VÀ VĂN BẢN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TỪ NĂM 2012 ĐẾN NĂM 2019

SÁCH CHỈ DẪN ÁP DỤNG CÁC ĐIỀU VÀ VĂN BẢN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TỪ NĂM 2012 ĐẾN NĂM 2019

Nội dung cuốn sách gồm những phần như sau: 
Phần thứ nhất. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Điều 3. Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính
Điều 4. Thẩm quyền quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước và chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính
Điều 5. Đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính 
Điều 6. Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính
Điều 7. Thời hạn được coi là chƣa bị xử lý vi phạm hành chính
Điều 8. Cách tính thời gian, thời hạn, thời hiệu trong xử lý vi phạm hành chính
Điều 9. Tình tiết giảm nhẹ
Điều 10. Tình tiết tăng nặng
Điều 11. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính
Điều 12. Những hành vi bị nghiêm cấm
Điều 13. Bồi thƣờng thiệt hại
Điều 14. Trách nhiệm đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính
Điều 15. Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện trong xử lý vi phạm hành chính
Điều 16. Trách nhiệm của ngƣời có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính
Điều 17. Trách nhiệm quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Điều 18. Trách nhiệm của thủ trƣởng cơ quan, đơn vị trong công tác xử lý vi phạm hành chính
Điều 19. Giám sát công tác xử lý vi phạm hành chính
Điều 20. Áp dụng Luật xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Phần thứ hai. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Chương I. CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
Mục 1. CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT
Điều 21. Các hình thức xử phạt và nguyên tắc áp dụng
Điều 22. Cảnh cáo
Điều 23. Phạt tiền 
Điều 24. Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực
Điều 25. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn
Điều 26. Tịch thu tang vật, phƣơng tiện vi phạm hành chính
Điều 27. Trục xuất
Mục 2. CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
Điều 28. Các biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc áp dụng
Điều 29. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu
Điều 30. Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép
Điều 31. Buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trƣờng, lây lan dịch bệnh
Điều 32. Buộc đƣa ra khỏi lãnh thổ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hoá, vật phẩm, phƣơng tiện
Điều 33. Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con ngƣời, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại
Điều 34. Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn
Điều 35. Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hoá, bao bì hàng hóa, phƣơng tiện kinh doanh, vật phẩm
Điều 36. Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng
Điều 37. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật
Chương II. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP
KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
Điều 38. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Điều 39. Thẩm quyền của Công an nhân dân
Điều 40. Thẩm quyền của Bộ đội biên phòng
Điều 41. Thẩm quyền của Cảnh sát biển
Điều 42. Thẩm quyền của Hải quan
Điều 43. Thẩm quyền của Kiểm lâm
Điều 44. Thẩm quyền của cơ quan Thuế
Điều 45. Thẩm quyền của Quản lý thị trường
Điều 46. Thẩm quyền của Thanh tra
Điều 47. Thẩm quyền của Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ hàng không, Cảng vụ đƣờng thuỷ nội địa
Điều 48. Thẩm quyền của Toà án nhân dân
Điều 49. Thẩm quyền của cơ quan thi hành án dân sự 
Điều 50. Thẩm quyền của Cục Quản lý lao động ngoài nước
Điều 51. Thẩm quyền của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
Điều 52. Nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả
Điều 53. Thay đổi tên gọi của chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
Điều 54. Giao quyền xử phạt 
Chương III. THỦ TỤC XỬ PHẠT, THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VÀ CƢỠNG CHẾ THI
HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT
Mục 1. THỦ TỤC XỬ PHẠT
Điều 55. Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính
Điều 56. Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản
Điều 57. Xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính
Điều 58. Lập biên bản vi phạm hành chính
Điều 59. Xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính
Điều 60. Xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính để làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt.
Điều 61. Giải trình
Điều 62. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự
Điều 63. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt hành chính
Điều 64. Sử dụng phƣơng tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong việc phát hiện vi phạm hành chính
Điều 65. Những trƣờng hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Điều 66. Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Điều 67. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Điều 68. Nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Mục 2. THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH.
Điều 69. Thi hành quyết định xử phạt không lập biên bản
Điều 70. Gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành
Điều 71. Chuyển quyết định xử phạt để tổ chức thi hành
Điều 72. Công bố công khai trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính
Điều 73. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Điều 74. Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Điều 75. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp người bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản
Điều 76. Hoãn thi hành quyết định phạt tiền
Điều 77. Giảm, miễn tiền phạt
Điều 78. Thủ tục nộp tiền phạt
Điều 79. Nộp tiền phạt nhiều lần
Điều 80. Thủ tục tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn 
Điều 81. Thủ tục tịch thu tang vật, phƣơng tiện vi phạm hành chính
Điều 82. Xử lý tang vật, phƣơng tiện vi phạm hành chính bị tịch thu
Điều 83. Quản lý tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, chứng từ thu, nộp tiền phạt
Điều 85. Thi hành biện pháp khắc phục hậu quả
Mục 3. CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Điều 86. Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Điều 87. Thẩm quyền quyết định cưỡng chế
Phần thứ ba. ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH
Chương I. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH
Điều 89. Biện pháp giáo dục tại xã, phƣờng, thị trấn
Điều 90. Đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phƣờng, thị trấn 
Điều 91. Biện pháp đưa vào trƣờng giáo dưỡng
Điều 92. Đối tượng áp dụng biện pháp đƣa vào trường giáo dưỡng
Điều 93. Biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
Điều 94. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
Điều 95. Biện pháp đƣa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 
Điều 96. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Chương II. THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH
Điều 97. Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Điều 98. Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Điều 99. Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng
Điều 100. Xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng
Điều 101. Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đƣa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
Điều 102. Xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
Điều 103. Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Điều 104. Xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Chương III. THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH
Điều 105. Thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính
Điều 106. Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính
Chương IV. THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH
Điều 107. Gửi quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để thi hành
Điều 108. Thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
Điều 109. Thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phƣờng, thị trấn
Điều 110. Thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Điều 111. Hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc
Điều 112. Giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc
Điều 113. Quản lý ngƣời đƣợc hoãn hoặc đƣợc tạm đình chỉ chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Điều 114. Hết thời hạn chấp hành quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính
Chương V. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ
LÝ HÀNH CHÍNH
Điều 115. Tạm thời đưa người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc ra khỏi nơi chấp hành biện pháp xử lý hành chính theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự
Điều 116. Chuyển hồ sơ của đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự
Điều 117. Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội đƣợc thực hiện trước hoặc trong thời gian chấp hành biện pháp xử lý hành chính
Điều 118. Xử lý trường hợp một người vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc vừa thuộc đối tượng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Phần thứ tư. CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VÀ BẢO ĐẢM XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VÀ BẢO ĐẢM XỬ LÝ VI
PHẠM HÀNH CHÍNH
Điều 119. Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính
Điều 120. Nguyên tắc áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính
Điều 121. Huỷ bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính
Chương II. THẨM QUYỀN, THỦ TỤC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VÀ BẢO
ĐẢM XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Điều 122. Tạm giữ ngƣời theo thủ tục hành chính
Điều 123. Thẩm quyền tạm giữ ngƣời theo thủ tục hành chính
Điều 124. Áp giải ngƣời vi phạm
Điều 125. Tạm giữ tang vật, phƣơng tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính
Điều 126. Xử lý tang vật, phƣơng tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
Điều 127. Khám người theo thủ tục hành chính
Điều 128. Khám phƣơng tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính 
Điều 129. Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
Điều 130. Quản lý đối với ngƣời nƣớc ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất
Điều 131. Giao cho gia đình, tổ chức quản lý ngƣời bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính
Điều 132. Truy tìm đối tƣợng đã có quyết định đƣa vào trƣờng giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đƣa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong trường hợp bỏ trốn
Phần thứ năm. NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM
HÀNH CHÍNH
Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA
THÀNH NIÊN 
Điều 133. Phạm vi áp dụng.
Điều 134. Nguyên tắc xử lý
Điều 135. Áp dụng các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
Điều 136. Áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 
Điều 137. Thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên
Chương II. CÁC BIỆN PHÁP THAY THẾ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI NGƯỜI
CHƯA THÀNH NIÊN
Điều 138. Các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính
Điều 139. Nhắc nhở 
Điều 140. Quản lý tại gia đình
Phần thứ sáu. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
Điều 141. Hiệu lực thi hành
Điều 142. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TỪ NĂM 2012 ĐẾN NĂM 2019
 VĂN BẢN HỢP NHẤT SỐ 09/VBHN-VPQH NGÀY 12-12-2017 CỦA VĂN PHÕNG QUỐC HỘI HỢP NHẤT LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH 
 VĂN BẢN HỢP NHẤT SỐ 210/VBHN-BTP NGÀY 19-01-2018 CỦA BỘ TƯ PHÁP HỢP NHẤT NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 
 NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2013/NĐ-CP NGÀY 30-09-2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 
 NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2016/NĐ-CP NGÀY 29-06-2016 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2013/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH GIÁO
DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÍCH)
 NGHỊ ĐỊNH SỐ 112/2013/NĐ-CP NGÀY 02-10-2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH HÌNH THỨC XỬ PHẠT TRỤC XUẤT, BIỆN PHÁP TẠM GIỮ NGƯỜI, ÁP GIẢI NGƯỜI VI PHẠM THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN LÀM THỦ TỤC TRỤC XUẤT
 NGHỊ ĐỊNH SỐ 115/2013/NĐ-CP NGÀY 03-10-2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO QUẢN TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TẠM GIỮ, TỊCH THU THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
 NGHỊ ĐỊNH SỐ 165/2013/NĐ-CP NGÀY 12-11-2013 CỦA CHÍNH P HỦ QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ DANH MỤC CÁC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ PHÁT HIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG .
 NGHỊ ĐỊNH SỐ 166/2013/NĐ-CP NGÀY 12-11-2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 
 NGHỊ ĐỊNH SỐ 221/2013/NĐ-CP NGÀY 30-12-2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC
 NGHỊ ĐỊNH SỐ 136/NĐ-CP NGÀY 09-09-2016 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 221/2013/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO
CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC
 NGHỊ ĐỊNH SỐ 02/2014/NĐ-CP NGÀY 10-01-2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG, THI HÀNH BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC
 THÔNG TƯ SỐ 149/2014/TT-BTC NGÀY 10-10-2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ SỐ LỢI BẤT HỢP PHÁP CÓ ĐƯỢC DO THỰC HIỆN HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỂ SUNG VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
 NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2019/NĐ-CP NGÀY 25-04-2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP HIỆU LỰC 10-6-2019 
 NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2019/NĐ-CP NGÀY 16-05-2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN 
 NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2019/NĐ-CP NGÀY 21-05-2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH 
 NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2019/NĐ-CP NGÀY 27-05-2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỂ THAO QUY ĐỊNH VỀ CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG ĐỂ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN
 THÔNG TƯ SỐ 07/2019/TT-BCA NGÀY 20-03-2019 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG ĐỂ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN 70 BIỂU MẪU 

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày hơn 400 trang, Giá: 310.000đ. Xuất bản quý IV/2019.     

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế ; ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook