CẨM NANG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG -TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC, CHI TIÊU MUA SẮM

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 245.000₫

- +
Mua hàng

Tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Do vậy, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản công được coi là nghĩa vụ và trách nhiệm của những người đứng đầu tất cả các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, đơn vị được đầu tư, mua sắm trang bị tài sản. Để nâng cao hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, ngày 21/6/2017 Quốc hội đã ban hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14; Bên cạnh đó, Chính Phủ và các Bộ ngành cũng đã ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn cụ thể liên quan đến quản lý và sử dụng tài sản công như Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP; Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Quyết định số 50/2017/QĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;…

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc cập nhật và tra cứu những văn bản pháp luật mới của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công, cũng như các quy định có liên quan khác, Nhà xuất bản Tài chính liên kết với Trung tâm giới thiệu sách xuất bản cuốn sách:

CẨM NANG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG -TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC, CHI TIÊU MUA SẮM,  KHOÁN KINH PHÍ SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

       Nội dung cuốn sách bao gồm những phần sau:

Phần thứ nhất: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Phần thứ hai: Tiêu chuẩn, định mức, chi tiêu mua sắm, khoán kinh phí và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công;

  • Sách dày 416 trang, khổ 19x27, giá bìa 350.000 đồng/cuốn
  • Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook