HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2018-2020.

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 270.000₫

- +
Mua hàng

       Ngày 13/7/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 71/2017/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020. Thông tư Thông tư số 71/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2017. Nội dung, quy trình và thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2018-2020 được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và hướng dẫn tại Thông tư này.

Ngày 07/7/2017, Bộ Tài chính cũng ban hành Thông tư số 69/2017/TT-BTC hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm. Thông tư này hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm theo quy định tại Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm.

: Quyết định số 04/2017/QĐ-KTNN ngày 31-3-2017 Ban hành Quy trình kiểm toán ngân sách trung ương (bộ, ngành) của kiểm toán nhà nước; Quyết định số 06/2017/QĐ-KTNN ngày 12-06-2017 Ban hành Quy trình kiểm toán ngân sách địa phương của Kiểm toán nhà nước;

Nhằm cung cấp đến quý độc giả những quy định nêu trên, TRUNG TÂM GIỚI THIỆU SÁCH giới thiệu cuốn sách: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2018-2020.

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

Phần thứ nhất. Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020

Phần thứ hai. Quy trình kiểm toán ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương

Phần thứ ba. Quy định mới về mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản trong cơ quan nhà nước

Phần thứ tư. Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Phần thứ năm. Quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 400 trang, Giá: 350.000đ. In và nộp lưu chiểu quý III/2017.

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook