QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 245.000₫

- +
Mua hàng

Cùng với tiến trình cải cách thể chế kinh tế, cơ chế chính sách của Nhà nước đối với lĩnh vực sự nghiệp công đã từng bước đổi mới theo hướng tập trung vào việc tăng cường trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập, khuyến khích các đơn vị có điều kiện chuyển sang tự chủ. Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015 Quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày  10-10-2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác cũng đã được ban hành, ... Theo đó, Nghị định này quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, gồm: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, công thương, xây dựng, lao động thương binh và xã hội, tư pháp, sự nghiệp khác....

Để các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức có được các tài liệu nói trên, Nhà Xuất Bản Tài Chính cho biên soạn và phát hành cuốn sách:

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất.     Quy định mới về chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về quản lý tài chính

Phần thứ hai.       Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc nhà nước (TABMIS)

Phần thứ ba.        Hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS)

Phần thứ tư . Quy trình, thủ tục giao dịch điện tử của Kho bạc nhà nước  

Phần thứ năm.      Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Kho bạc nhà nước các cấp

Phần thứ sáu.       Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước      

Sách có độ dày 424 trang, khổ 20x28cm, giá phát hành 350,000đ/ 1 cuốn. Xuất bản quý IV/2016

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook