HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC – LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG CHI TIÊU NỘI BỘ, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH

Giá bìa: 335.000₫
Giá bán: 270.000₫

- +
Mua hàng

     Ngân sách nhà nước là một công cụ chính sách tài chính quan trọng của một quốc gia, là một khâu quan trọng trong điều tiết vĩ mô. Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước, đổi mới quản lý thu, chi sẽ tạo điều kiện tăng thu ngân sách và sử dụng ngân sách sẽ tiết kiệm và có hiệu quả hơn; Giúp chúng ta sớm đạt được mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Vì vậy, để tăng cường công tác quản lý tài chính ngân sách nhà nước; Quốc hội đã thông qua Luật Ngân sách nhà nước (có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017); TT số 40/2016/TT-BTC ngày 01-03-2016 hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách Nhà nước qua kho bạc Nhà nước; TT số 39/2016/TT-BTC ngày 01-03-2016 quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua kho bạc Nhà nước; NQ số 01/NQ-CP ngày 07-01-2016 Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; NQ số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28-8-2015 về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020. Và các Bộ liên quan đã ban hành những văn bản hướng dẫn như sau: TT số 08/2016/TT-BTC ngày 18-01-2016 Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; TT số 67/2015/TT-BTC ngày 08-05-2015 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; QĐ số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17-11-2015 Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập; TT số 159/2015/TT-BTC ngày 15-10-2015 Hướng dẫn một số điều về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập...

Để kịp thời giúp cán bộ làm công tác kế toán nắm bắt những thông tin mới trên, Nhà xuất bản Kinh Tế xuất bản cuốn sách: "HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC – LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG CHI TIÊU NỘI BỘ, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH".

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: PHẦN I. LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (có hiệu thi hành từ năm ngân sách 2017); PHẦN II. GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI; PHẦN III. NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC; PHẦN IV. TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MUA SẮM VÀ KHẤU HAO TÀI SẢN MÁY MÓC, THIẾT BỊ TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC; PHẦN V. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC; PHẦN VI. HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG NĂM NGÂN SÁCH 2016.

Hy vọng đây là một tài liệu thực sự cần thiết giúp cho cho các kế toán trưởng và cán bộ làm công tác kế toán thuận tiện trong việc nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng đúng quy định của nhà nước.

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 424 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2016.

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook