Sách Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Theo thông Tư 107/2017/TT-BTC

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 315.000₫

- +
Mua hàng

Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Theo đó, Thông tư này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/11/2017 và áp dụng kể từ ngày 01/01/2018; đồng thời, thay thế các văn bản sau đây:

- Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

- Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC.

Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn cụ thể về:

- Danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc;

- Danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán;

- Danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán;

- Danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị.

Nhằm cung cấp đến quý độc giả những quy định mới về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp nêu trên, Nhà Xuất bản Tài chính giới thiệu cuốn sách:

Sách Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Theo thông Tư 107/2017/TT-BTC

Sách Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Theo thông Tư 107/2017/TT-BTC

(Thông tư 107/2017/TT-BTC Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.)

Bố cục cuốn sách như sau:

Phần thứ nhất: HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BẮT BUỘC

Phần thứ hai: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Phần thứ ba: HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN

Phần thứ tư: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

Phần thứ năm: HỆ THỐNG SƠ ĐỒ KẾ TOÁN

Phần thứ sáu: MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA

Phần thứ bảy: HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN HƯỚNG DẪN

Sách có độ dày 670 trang, giá phát hành 350,000đ/1cuốn

Trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý độc giả.

 

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook