Sách Kế Toán Trưởng Hành Chính Sự Nghiệp Và Các Quy Định Pháp Luật Cần Biết.

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 255.000₫

- +
Mua hàng

Nhà xuất bản Tài Chính phối hợp với Trung Tâm Sách Pháp Luật xuất bản cuốn sách: Kế Toán Trưởng Hành Chính Sự Nghiệp Và Các Quy Định Pháp Luật Cần Biết. Nhằm giúp kế toán các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên.

Vừa qua, Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản mới quy định về quản lý tài chính trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng tài sản, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, đơn vị;;... Cụ thể như: Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11-01-2019 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; Nghị định số 94/2018/NĐ-CP ngày 30-6-2018 Về nghiệp vụ quản lý nợ công; Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15-05-2018 Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước; Quyết định số 2013/QĐ-BTC ngày 31-10-2018 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07-05-2018 Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Thông tư số 63/2018/TT-BTC ngày 30-7-2018 Hướng dẫn một số điều quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước; Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC ngày 20-7-2017 Hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách:
Kế Toán Trưởng Hành Chính Sự Nghiệp Và Các Quy Định Pháp Luật Cần Biết.

Sách Kế Toán Trưởng Hành Chính Sự Nghiệp Và Các Quy Định Pháp Luật Cần Biết.

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:
Phần thứ nhất: Quy chế quản lý tài chính trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
Phần thứ hai: Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ ba: Luật Kế toán và văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ tư: Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng tài sản, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, đơn vị
Phần thứ năm: Quy định mới về giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 400 trang, Giá: 350.000đ. In và nộp lưu chiểu quý I/2019.     

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý độc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook