hướng dẫn soạn thảo văn bản & tuyển chọn các mẫu diễn văn dùng trong trường học

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 250.000₫

- +
Mua hàng

     Trong các trường học, các cơ sở giáo dục, việc soạn thảo văn bản và xử lý văn bản là nhiệm vụ rất quan trọng, nhưng cũng là công việc không ít khó khăn. Để có tài liệu phục vụ lãnh  đạo, cán bộ viên chức ngành giáo dục tìm hiểu về vấn đề này, Nhà xuất bản HỒNG ĐỨC cho  xuất bản cuốn sách: HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO VĂN BẢN VÀ TUYỂN TẬP CÁC MẪU DIỄN VĂN, BÀI PHÁT BIỂU , KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ, DÙNG TRONG TRƯỜNG HỌC

Cuốn sách đã tập hợp, lựa chọn và giới thiệu các mẫu diễn văn, bài phát biểu khai mac ,bế mạc các hội nghị, các ngày lễ lớn trong trường học đã được sử dụng trong thực tế, cũng như các mẫu văn bản về tài chính, hành chính, mẫu văn bản liên quan đến chế độ, chính sách cho giáo viên, sinh viên học sinh theo đúng quy định, nhằm giúp  lãnh đạo, cán bộ viên chức các trường học, các cơ sở giáo dục thuận tiện trong việc đối chiếu và tham khảo để có thể chuẩn bị tốt các mẫu soạn thảo  tại cơ quan tổ chức mình...

Nội dung cuốn sách gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. QUY ĐỊNH SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                          

Phần thứ hai. MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH               

Phần thứ ba. MẪU VĂN BẢN TÀI CHÍNH

Phần thứ  tư. MẪU LIÊN QUAN ĐẾN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH GIÁO VIÊN

Phần thứ năm  MẪU VĂN BẢN DÀNH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN

Phần thứ sáu.  MẪU VĂN BẢN KIỂM TRA TRONG TRƯỜNG HỌC

Phần thứ bảy. MẪU DIỄN VĂN, PHÁT BIỂU, THƯ TỪ THƯỜNG DÙNG TRONG TRƯỜNG HỌC    

Sách có độ dày 440 trang, khổ 20x28 cm. In và nộp lưu chiểu quý III/2016. Gía phát hành: 350.000 đ/ 1 cuốn

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook