Sách Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Hiệu Trưởng Trường Học & Chế Độ, Chính Sách Dành Cho Giáo Viên, Sinh Viên, Học Sinh.

Vừa qua, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các Bộ ngành khác có liên quan đã ban hành nhiều văn bản mới về chính sách hỗ trợ cho giáo viên, học sinh; quy chế thi, tuyển sinh; tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục; đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đối với giáo viên; chế độ làm việc, bồi dưỡng, định mức giờ chuẩn giảng dạy...

Giá bìa: 350.000₫
Giá bán: 259.000₫

- +
Mua hàng

       Nhằm giúp cho hiệu trưởng các trường học, cán bộ lãnh đạo giáo dục và bạn đọc quan tâm đến các quy định mới của ngành Giáo dục, Trung Tâm Sách Pháp Luật giới thiệu cuốn Sách Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Hiệu Trưởng Trường Học & Chế Độ, Chính Sách Dành Cho Giáo Viên, Sinh Viên, Học Sinh.

Vừa qua, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các Bộ ngành khác có liên quan đã ban hành nhiều văn bản mới về chính sách hỗ trợ cho giáo viên, học sinh; quy chế thi, tuyển sinh; tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục; đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đối với giáo viên; chế độ làm việc, bồi dưỡng, định mức giờ chuẩn giảng dạy;...

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06-06-2018 Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05-01-2018 Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; Quyết định số 2692/QĐ-BGDĐT ngày 26-7-2018 ban hành Quy định về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20-07-2018 Quy định về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28-02-2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28-02-2018 Sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28-02-2018 Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; Thông tư số 10/2018/TT-BGDĐT ngày 30-3-2018 Quy định về đào tạo bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 04-5-2018 Hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy; Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08-01-2018 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01-9-2017 của chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Trung Tâm Sách Pháp Luật liên kết với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn Sách: Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Hiệu Trưởng Trường Học & Chế Độ, Chính Sách Dành Cho Giáo Viên, Sinh Viên, Học Sinh.

Sách Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Hiệu Trưởng Trường Học 2018

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

Phần thứ nhất: Luật Giáo dục- Luật Giáo dục nghề nghiệp- Luật Giáo dục đại học

Phần thứ hai: Quản lý chung của Nhà nước về giáo dục đào tạo

Phần thứ ba: Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

Phần thứ tư: Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

Phần thứ năm: Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp

Phần thứ sáu: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục

Phần thứ bảy: Chế độ chính sách dành cho giáo viên, sinh viên, học sinh

Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày 400 trang, In và nộp lưu chiểu quý III/2018. Giá: 350,000đ/1 cuốn

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook