Sách Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới của Việt Nam.

Giá bán: 315.000₫

- +
Mua hàng

Nhà xuất bản Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia phối hợp cùng Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước cuốn sách: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới của Việt Nam.
Nhằm giúp các cán bộ làm công tác đảng, đảng viên nắm rõ các vấn đề về công tác tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin  và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng cũng như các kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng trong tình hình hiện nay để làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình.

Sách Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới của Việt Nam

sách:  Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới của Việt Nam.

Nội dung cuốn sách đề cập đến cách mạng Việt Nam và công cuộc đổi mới: về thời đại chúng ta và sức sống của chủ nghĩa Mác – Lê nin; về tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; về một số vấn đề lý luận và thực tiễn của công cuộc đổi mới ở Việt Nam; về phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng.

Hơn 50 bài viết trong cuốn sách được sắp xếp thành bốn phần. Trong mỗi phần, các bài viết được sắp xếp theo trình tự thời gian, tuy nhiên có một số bài xếp theo logic của vấn đề hoặc theo yêu cầu của thực tiễn. Các bài viết ở nhiều thời điểm khác nhau, nên để tôn trọng tính lịch sử tác giả không sửa lại theo nhận thức hiện nay. Tất cả các bài viết tạo thành một chỉnh thể khẳng định vai trò của chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới của Việt Nam.

Sách đẹp, khổ 15x21 cm, dày 880 trang, Giá: 315.000đ. In và nộp lưu chiểu quý II/2017.     
Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý độc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
ĐT: 0988.304852 – 0903.219739 – 028.39875351
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook