Sách Quy Định Những Điều Đảng Viên Không Được Làm Và Xử Lý Kỷ Luật Các Vi Phạm Của Cán Bộ, Đảng Viên

Giá bìa: 395.000₫
Giá bán: 258.000₫

- +
Mua hàng

        Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, ngày 25 tháng 10 năm 2021 Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; cùng với việc gương mẫu chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng và Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội mà mình là thành viên, phải chấp hành nghiêm những quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm. Đảng viên vi phạm phải được xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 
Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến những quy định về những điều Đảng viên không được làm tới các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị và tới cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng…; Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức cho xuất bản và xin giới thiệu cuốn sách:
Quy Định Những Điều Đảng Viên Không Được Làm Và Xử Lý Kỷ Luật Các Vi Phạm Của Cán Bộ, Đảng Viên

Sách Quy Định Những Điều Đảng Viên Không Được Làm Và Xử Lý Kỷ Luật Các Vi Phạm Của Cán Bộ, Đảng Viên

Nội dung cuốn sách Quy Định Những Điều Đảng Viên Không Được Làm Và Xử Lý Kỷ Luật Các Vi Phạm Của Cán Bộ, Đảng Viên gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Quy định về những điều đảng viên không được làm  và xử lý kỷ luật các vi phạm của cán bộ, đảng viên;
Phần thứ hai. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng  và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống  biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa";
Phần thứ ba. Tổ chức và công tác tổ chức, cán bộ của đảng;
Phần thứ tư. Công tác kiểm tra, giám sát trong đảng;
Phần thứ năm. Thi hành kỷ luật đảng, xử lý kỷ luật đảng viên viên vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên và tổ chức đảng;
Phần thứ sáu. Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Sách dày hơn 400 trang, khổ 19x27cm, Giá bìa: 395.000đ. Xuất bản quý IV/2021

Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý đọc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Mọi chi tiết xin vui lòng lên hệ Trung Tâm Sách Pháp Luật- Kinh Tế
Điện thoại + Zalo: 0988.304852 – 0903.219739 
Website: sachphapluat.net   ;  Email: sachquangtrung@gmail.com

Đánh giá
Bảo hành
Gọi ngay
facebook Chat Facebook